PDF Print E-mail

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare

a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Siret

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Primarul, viceprimarul şi secretarul oraşului Siret, împreună cu aparatul de specialitate al primarului constituie Primaria oraşului Siret.

Art. 2. Primăria este o structură funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Art. 3. (1) Primarul oraşului Siret este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate pe care îl conduce şi controlează. Exercită atribuţiile stipulate în Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată completată şi modificată prin OUG nr.20/2008, alte atribuţii prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de Consiliul Local al oraşului Siret.

(2) Primarul poate delega din atribuţiile sale viceprimarului; viceprimarul este, în condiţiile legii, subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia.

(3) Secretarul oraşului Siret este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. Atribuţiile secretarului oraşului Siret cele prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi alte acte normative care stabilesc în mod expres atribuţiile secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 4. Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului.

Art. 5. (1) Personalul aparatului de specialitate al primarului este format din funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor Statutului funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor de conduită profesionala aplicabile funcţionarilor publici reglementate de Codul de conduita a funcţionarilor publici - Legea nr.7/2004.

(3) Personalul contractual este format din ocupanţii posturilor a căror atribuţii de serviciu se concretizează în activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, precum şi alte categorii de atribuţii care nu implică Exercitarea prerogativelor de autoritate publică. Raporturile de munca ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Codului Muncii (Legea nr.53/2003) şi completate prin acte normative specifice aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar. Personalul contractual se supune normelor de conduită profesională prevăzute de Codul de conduită a personalului contractual din autorităţi şi instituţii publice — Legea nr.477/2004.

 

(4) Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Siret sunt următoarele: supremaţia Constituţiei şi a legii; prioritatea interesului public; asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice; profesionalismul; imparţialitatea şi independenţa;

integritatea morala; libertatea gândirii şi a exprimării; cinstea şi corectitudinea: deschiderea şi transparenţa.

Art. 6. Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de serviciu a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de către primar, prin dispoziţie, în condiţiile legii.

Art. 7. Primăria oraşului Siret îşi are sediul în strada 28 Noiembrie, nr. 1.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Art. 8. (1) Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente funcţionale structurate în servicii, birouri şi compartimente a căror conducere este asigurată de către primar, viceprimar şi secretarul oraşului Siret, potrivit organigramei aprobate de consiliul local.

(2) Conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii curente şi a personalului din cadrul compartimentelor funcţionale structurate ca servicii, birouri şi compartimente este asigurată de către funcţionari publici de conducere, numiţi în condiţiile legii.

Art. 9. În cadrul subdiviziunilor aparatului de specialitate se realizează atribuţiile consiliului local şi ale primarului, prin acte şi operaţiuni tehnice, economice şi juridice; ele nu au capacitate juridică, administrativă distinctă de cea a autorităţii în numele căreia acţionează.

Art. 10.(1) Primaria oraşului Siret coordonează direct activitatea a 2 birouri , 4 servicii şi 20 compartimente constituind aparatul de specialitate al primarului oraşului Siret:

1. Compartiment protecţie civilă, situţii de urgenţă, P.S.I. şi protecţia muncii

2. Serviciul buget-prognoze financiar-contabil, resurse umane, salarizare, impozite şi taxe locale:

a) Compartiment buget-prognoze

b) Compartiment financiar-contabil

c) Compartiment resurse umane, evidenţa funcţiei publice şi salarizare

d) Biroul impozite şi taxe locale cu compartimentele:

d1) Compartiment impunere-constatare persoane juridice şi persoane fizice

d2) Comartiment încasare,contabilitatea veniturilor, evidenţa datoriei publice

d3) Compartiment urmărire,încasare,executare silită

3. Compartiment audit intern

4. Compartiment juridic

5. Birou administrativ-gospodăresc

6. Cabinetul primarului

7. Compartiment control comercial

8. Serviciu urbanism amenajarea teritoriului

a) Compartiment urbanism, investiţii şi amenajarea teritoriului

b) Compartiment protecţia mediului

c) Compartiment pentru ineţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri internaţionale

d) Compartiment integrare europeană, programe-informatizare

e) Compartiment achiziţii publice

9. Serviciul Poliţiei comunitare

10. Compartiment comunitar de evidenţă a persoanelor

11.Serviciul administraţie publică locală, pregătirea şi evidenţa actelor administrative, circulaţia şi păstrarea documentelor, relaţii cu publicul, registrul agricol, cadastru şi evidenţă fond funciar cu compartimentele:

a) Compartiment administraţie publică, pregătirea şi evidenţa actelor administrative

b) Compartiment relaţii cu publicul, circulaţia şi păstrarea documentelor

c) Compartiment registru agricol

 

d) Compartiment cadastru

e) Compartiment evidenţă fond funciar

12. Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local

(2) Primăria oraşului Siret coordonează şi activitatea următoarelor instituţii şi servicii publice din subordinea Consiliului Local:

1. Casa de cultură

2. Biblioteca

3. Piaţa agroalimentară

4. Serviciul public de asistenţă socială

5. Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat

6. Serviciul public de salubrizare

7. Serviciul public de termoficare

Art. 11. Compartimentele şi serviciile prevăzute la art. 10 sunt coordonate de către primar, fiind subordonate ierarhic după cum urmează:

Primar

A. Compartiment protecţie civilă, situţii de urgenţă, P.S.I. şi protecţia muncii,

B. Serviciul buget-prognoze financiar - contabil, resurse umane, salarizare, impozite şi taxe locale cu compartimentele: Compartiment buget-prognoze, Compartiment financiar-contabil, Compartiment resurse umane, evidenţa funcţiei publice şi salarizare, Biroul impozite şi taxe locale cu compartimentele: Compartiment impunere-constatare persoane juridice şi persoane fizice, Compartiment încasare,contabilitatea veniturilor, evidenţa datoriei publice, Compartiment urmărire, încasare, executare silită;

C. Compartiment audit intern;

D. Compartiment juridic;

E. Birou administrativ-gospodăresc;

F. Cabinetul primarului;

G. Casa de cultură;

H. Biblioteca.

Viceprimar

A. Compartiment control comercial;

B. Serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului cu compartimentele: Compartiment urbanism, investiţii şi amenajarea teritoriului, Compartiment protecţia mediului, Compartiment pentru iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri internaţionale, Compartiment integrare europeană, programe-informatizare, Compartiment achiziţii publice

C. Serviciul Poliţiei comunitare;

D. Piaţa agroalimentară;

E. Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat;

F. Serviciul public de salubrizare;

G. Serviciul public de termoficare;

Secretar

A. Compartiment comunitar de evidenţă a persoanelor;

B. Serviciul administraţie publică locală, pregătirea şi evidenţa actelor administrative, circulaţia şi păstrarea documentelor, relaţii cu publicul, registrul agricol, cadastru şi evidenţă fond funciar;

C. Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local;

D. Serviciul public de asistenţă socială.

Art. 12. Între compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Siret, între serviciile de interes local, precum şi între acestea şi compartimentele funcţionale există o relaţie de colaborare, activitatea acestora desfăşurându-se în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite pentru fiecare funcţionar sau salariat în parte, prin fişa postului.

CAPITOLUL III - PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI

Art. 15. Servicii şi compartimente în subordinea directă a Primarului

A. Compartiment protecţie civilă, situţii de urgenţă, P.S.I. şi protecţia muncii

Compartimentul protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, înfiinţat şi organizat în baza O.U.G. nr. 21/2004, are propriul Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin H.C.L. nr. 22/2006.

Compartimentul asigură aplicarea măsurilor legale de protecţia muncii şi PSI pentru locurile de muncă şi personalul primăriei şi ale serviciilor publice de subordonare locală fără personalitate juridica, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:

1. Coordonează, îndrumă, supraveghează şi verifică activităţile pe linie de protecţia municii, P.S.I. şi I.S.C.I.R.;

2. Asigura instruirea personalului în probleme de protecţie a muncii şi P.S.I;

3. Controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, în scopul prevenirii accidentelor de munca şi îmbolnăvirilor profesionale;

4. Asigura evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesionala la locul de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de munca;

5. Organizează propaganda de protecţia muncii şi P.S.I. prin afişare la sediul primăriei şi Ia cele ale serviciilor publice locale si, după caz, prin informarea prin mijloacele de publicare în masa;

6. Elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru;

7. Participă la cercetarea accidentelor de munca, PSI.., I.S.C.I.R.., şi tine evidenta acestora;

8. Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

9. Îndeplineşte orice alte atribuţii transmise pe cale ierarhica ce vizează domeniul de activitate.

B. Serviciul buget-prognoze financiar-contabil, resurse umane, salarizare, impozite şi taxe locale

Acest serviciu are în structura sa următoarele birouri şi compartimente funcţionale care-i asigură realizarea obiectivelor specifice de activitate:

a) Compartiment buget-prognoze

b) Compartiment financiar-contabil

c) Compartiment resurse umane, evidenţa funcţiei publice şi salarizare

d) Biroul impozite şi taxe locale cu compartimentele:

d1) Compartiment impunere-constatare persoane juridice şi persoane fizice

d2) Comartiment contabilitatea veniturilor, evidenţa datoriei publice

d3) Compartiment urmărire,încasare,executare silită

a) Compartiment buget-prognoze:

1. verifică lunar balanţele analitice şi situaţiile lunare aferente tuturor conturilor din balanţa sintetică

2. verifică lunar totate conturile de execuţie a veniturilor şi cheltuiellor bugetului

local

3. verifică angajarea cheltuielilor materiale, de investiţii şi de personal, inclusiv transferuri, subvenţii, ajutoare.

4. verifică plata cheltuielilor materiale,de investiţii şi de personal, inclusiv transferuri, subvenţii, ajutoare.

5. ţine contabilitatea cheltuielilor şi a plăţilor realizate de orice fel, a angajamentelor bugetare şi a angajamentelor legale, creditelor bugetare, cheltuielilor efective pentru toate sursele de finanţare.

6. cumulează şi centralizează dările de seamă de la instituţiile de învăţământ şi de la serviciul de termoficare cu darea de seamă centralizată cu toate anexele şi le depune la DGFP Suceava.

7. întocmeşte bugetul local şi bugetele rectificative

8. întocmeşte bugetul activităţilor autofinanţate, bugetul format din venituri proprii şi subvenţii, bugetul finanţărilor externe nerambursabil, bugetul creditelor interne şi externe, bugetul activităţilor evidenţiate în afara bugetului local

9. ţine evidenţa contabilă a domeniului public şi privat, inclusiv a terenurilor.

10. ţine evidenţa disponibilităţilor băneşti aflate în Trezorerie şi la bănci.

11. ţine evidenţa bunurilor materiale şi a obiectelor de inventar, alimentelor la cantina socială şi azilul pentru bătrâni.

12. ţine evidenţa furnizorilor, cheltuielilor, debitelor şi a veniturilor activităţilor autofinanţate, a drepturilor salariale şi a viramentelor aferente.

13. păstrează documentele justificative şi situaţiile financiare întocmite

14. repartizează pe trimestre prevederile anuale din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat

15. avizează rapoartele ce însoţesc proiectele de hotărâre specifice serviciului

16. verifică lunar corelaţiile dintre conturile de acitv şi pasiv din balanţa de verificare

17. întocmeşte trimestrial darea de seamă contabilă şi situaţiile financiare anexe prin centralizare şi a situaţiilor prezentate de CEB, spital şi serviciile de interes local şi o depune la DGFP Suceava

b) Compartimentul financiar-contabil:

1. Ţine evidenţa cheltuielilor efective la toate obiectivele potrivit clasificaţiei bugetare şi urmăreşte ca sumele să corespundă cu cele din balanţa analitică

2. Ţine evidenţa conturilor bugetului local, operează încasările şi plăţile care se derulează prin aceste conturi, iar la sfârşitul fiecărei luni emite note contabile astfel ca soldurile din balanţa sintetică să corespundă cu cele înscris în extrasele de cont şi cu soldurile conturilor corespondente din balanţa sintetică

3. Întocmeşte contul de execuţie a plăţilor nete pe structura clasificaţiei bugetare prin operarea zilnică a acestora.

4. Operează creditele bugetare aprobate pe fiecare trimestru, le confruntă cu soldul, transmite în contabilitate din ALOP creditele bugetare angajate. La sfârşitul fiecărei luni confruntă datele din contul de execuţie cu cele transmise de Trezorerie şi le prezintă spre verificare.

5. Întocmeşte note contabile cu respectarea tuturor normelor şi regulilor contabile de înregistrare a documentelor primare în contuile contabile pe care le conduce şi pe care le utilizează în corespondenţă

6. Gestionează mijloacele băneşti aparţinând bugetului local, a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, a bugetului activităţilor autofinanţate parţial din venituri proprii şi din subvenţii, a bugetului fondurilor cu destinaţie specială ale Primăriei oraşului Siret

7. Efectuează încasări în numerar, în baza documentelor vizate CFP (borderouri, centralizatoare, etc), emite chitanţe pentru toate sumele încasate

8. Efectuează depuneri de sume în conturile instituţiei deschise la trezoreria Siret, întocmeţte în acest sens borderouri (anexe la registrul de casă) în care sunt defalcte sumele încasate pe feluri d venituri

9. Ridică de la trezorerie sume de bani înscrise în filele CEC pentru plata ajutoarelor sociale, avansurilor spre decontare etc.

10. Efectuează plăţi în numerar pe baza statelor de plată ordonanţate şi a altor documente justificative, ordonanţate, vizate CFP şi aprobate de ordonatorul principal de credite, cu respectarea destinaţiei pentru care au fost aprobate şi ridicate sumeşe respective şi a termenelor prevăzute de lege

11. Întocmeşte zilnic registrul de casă prin înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi în baza documentelor primare justificative aprobate şi vizate pe care le anexează la acesteaşi îl depune la contabilitate zinic

12. În baza situaţiei lunare privind eliberarea formularelor cu regim special verifică dacă toate facturile au fost înregistrate în evidenţa contabilă

13. Colaborează cu compartimentul juridic pentru recuperarea debitelor restante şi clarificarea situaţiilor băneşti conflictuale rezultate din angajamentele/contractele la care Primăria este parte

c) Compartimentul resurse umane, evidenţa funcţiei publice şi salarizare

Organizează şi realizează gestiunea resurselor umane în sensul definit de Statutul funcţionarilor publici şi de legislaţia muncii, distinct pentru demnitari, funcţionarii publici şi personalul contractual, având următoarele atribuţii:

1. Întocmeşte şi actualizează evidenta funcţiilor şi funcţionarilor publici potrivit Statutului funcţionarilor publici;

2. Elaborează anual, potrivit Statutului funcţionarilor publici, în colaborare cu conducerea compartimentelor funcţionale din structurile în care se regăsesc funcţii publice, Planul de ocuparea a funcţiilor publice;

3. Urmăreşte încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramelor şi statelor de funcţii aprobate; asigura întocmirea şi actualizarea situaţiilor nominale de personal;

4. Organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau de examinare, după caz, desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind recrutarea personalului;

5. Întocmeşte lucrările necesare pentru: numirea, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, trecerea/mutarea temporara sau definitivă în cadrul altui compartiment şi încetarea contractului individual de munca sau a raportului de serviciu, după caz, pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice fără personalitate juridică;

6. Întocmeşte, completează şi ţine evidenta dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a dosarelor de personal pentru personalul contractual;

7. Asigură primirea şi publicarea declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere

8. Operează înregistrările în Registrul general de evidenta a salariaţilor;

9. Organizeaza şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesionala

10. Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;

11. Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual;

12. Asigura eliberarea, evidenta precum şi vizarea semestriala a legitimaţiilor de serviciu;

13. Ţine evidenţa planificărilor şi efectuării concediilor de odihnă şi efectuează lucrări privind efectuarea de concedii în situaţii speciale;

14. Urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: stabilirea salariilor de bază, acordarea sporurilor salariale pe categorii şi potrivit condiţiilor de muncă, acordarea şi calcularea indemnizaţiilor pentru demnitari, promovarea şi avansarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, acordarea salariilor de merit şi a indemnizaţiilor de conducere, aplicarea creşterilor salariale stabilite prin acte normative speciale precum şi a altor drepturi salariale;

15. Întocmeşte state de salarii pentru aparatul propriu al primăriei, a unităţilor subordonate şi alte lucrări delegate de acestea.

d) Biroul impozite şi taxe locale

Acest birou se organizează în subordinea Serviciului buget-contabilitate şi este condus de un şef de birou, care organizează şi controlează activitatea biroului.

a) Compartiment impunere-constatare persoane juridice persoane fizice

1. Introduce în baza de de actele de impunre, de modificare a masei impozabile şi de scoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile

2. Întocmeşte borderouri de debite şi urmăreşte oprarea lor

3. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere

4. Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil

5. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscal şi ia măsurile ce se impugn pentru înlăturarea deficienţelor constatate

6. Analizează şi sancşionează cerrile contribuabililor privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local

7. Stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şicalculează, potrivit legii, majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale ale impozitelor datorate

8. Efectuează acţiuni de control şi inspecţie fiscală învederea verificării modului de declarare,stabilire,constatare, impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local, a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscal

9. Înregistrează şi ţine evidenţa tuturor proceselor verbale de amendă aparţinând persoanelor fizice primate prin registratură destinate instituţiei în vederea urmăririi şi încasării acestora

10. Verifică corectitudinea întocmirii proceselor verbale de amendă primite de către instituţie în conformitate cu legislaţia în vigoare

11. Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la organizatorii de spectacole de orice tip a impozitelor datorate

12. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează

b) Compartiment contabilitatea veniturilor, evidenţa datoriei publice

1. Completează registrul şi subregistrul datoriei publice

2. Operează extrasele de cont pentru veniturile fiscal şi veniturile nefiscale

3. Întocmeşte contul de execuţie a bugetului local pentru veniturile fiscal şi cele nefiscale

4. Întovmeşte Anexa nr.12 la Darea de Seamă pentru partea de impozite şi taxe locale gestionate de birou

c) Compartiment urmărire, încasare, executarea silită

1. Organizează şi asigură activitatea de urmărire şi încasare la bugetul local a veniturilor fiscal şi nefiscale neplătite în termen

2. Organizează desfăşoară şi asigură conform competenţei legale activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şifizice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului local

3. Întocmeşte şi asigură respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile şi disponibilităţile băneşti realizate de debitorii bugetului local, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate şi stabilite, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora

4. Urmăreşte încasarea veniturilor fiscal şi nefiscale în termenul de prescripţie

5. Întocmeşte şi verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi

6. Întocmeşte listele de rămăşiţe şi suprasolviri şi centralizatorul acestora pe feluri de impozite şi taxe

7. Repartizează sumelor repartizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevăzute de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai mulţi creditori

8. Colaborează cu compartimentul juridic la întocmirea documentaţiilor ce stau la baza acţiunilor înaintate în instanţă conform legislaţiei în materie

9. Întocmeşte documentaţia privind acordarea fondului de stimulente în cotele prevăzute de actele normative în vigoare

10. Participă la fundamentarea bugetului pentru partea de venituri

11. Eliberează certificate fiscal privind impozitele şi taxele locale

12. Eliberează adeverinţe de venit

13. Verifică cererile depuse de contribuabilii personae fizice şi juridice, prin care solicit acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeţte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local

14. Încasează impozitele şi taxele stabilite atât pentru personae fizice cât şi pentru personae juridice

D. Compartimentul audit intern

.Este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directa a primarului, potrivit normelor metodologice proprii avizate de UCAAPI Suceava, prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern cu completările şi modificările ulterioare, Normelor generale privind Exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin O.M.F. nr.38/2003, cu completările şi modificările ulterioare şi O.M.F. nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorul intern din cadrul entităţilor publice.

1. Atribuţiile Compartimentului audit public intern sunt:

1. Elaborează norme metodologice specifice Primăriei oraşului Siret, cu avizul UCAAPI Suceava;

2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit public intern cuprinse în proiectul planului de audit public intern se face în funcţie de următoarele elemente de fundamentare:

3. a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;

4. b) criterii semnal/sugestiile ordonatorului principal de credite;

5. c) temele defalcate din planul anual al UCAAPI;

6. d) numărul entităţilor publice subordonate;

7. e) respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani;

8. f) tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata;

9. g) recomandările Curţii de Conturi.

10. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar şi control ale Primăriei oraşului Siret sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate.

11. Auditul public intern se Exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primărie oraşului Siret, inclusiv din entităţile subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fonduri publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

12. Sfera auditului public intern cuprinde:

13. a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;

14. b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

15. c) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat /public al statului sau al Primăriei oraşului Siret;

16. d) sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.

17. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: angajamentele bugetare şi legale din care deriva direct sau indirect obligaţii de plata, inclusiv din fondurile comunitare; plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al Primăriei oraşului Siret; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al Primăriei oraşului Siret; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

18. Informează UCAAPI Suceava despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

19. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

20. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

21. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;

22. Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice.

23. Auditorul intern desfăşoară şi auditări ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern.

24. Conform O.M.F. nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi exercitărea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorul intern din cadrul entităţilor publice, consilierea reprezintă activitatea desfăşurată de auditorul intern, menita sa aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern. Activităţile de consiliere se efectuează potrivit programului anual, alături de activităţile de asigurare, precum şi la cererea expresă a conducerii entităţii publice.

14. Compartimentul audit public intern colaborează cu toate compartimentele şi serviciile publice locale din cadrul Primăriei oraşului Siret şi cu entităţile publice subordonate.

15. Auditorii publici interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, personalul de conducere şi de execuţie din structura auditată având obligaţia sa ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite.

E. Compartiment Juridic

1. Întocmeşte acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri şi reprezintă interesele instituţiei în instanţele de judecată şi alte organe jurisdicţionale în litigiile în care Primăria este parte;

2. Întocmeşte proiecte de contracte privind activităţile Primăriei şi le avizează, răspunzând de legalitatea acestora;

3. Redactează, în baza referatelor şefilor de compartimente, răspunsuri la adresele cu conţinut juridic adresate instanţelor judecătoreşti, Parchetului, Poliţiei;

4. Primeşte, ţine evidenţa şi îndosariază Monitorul Oficial al României, partea I şi asigură operativ aducerea la cunoştinţa executivului şi a şefilor de compartimente a conţinutului actelor normative publicate;

5. Întocmeşte trimestrial programe de acţiuni privind popularizarea şi cunoaşterea legislaţiei;

6. Ţine evidenţa pe bază de registru a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, sentinţelor judecătoreşti şi asigură arhivarea anuală a dosarelor;

7. Participă la şedinţele Comisiei de fond funciar, verifică împreună cu funcţionarul public responsabil temeinicia actelor, participă la punerea în posesie a proprietarilor, participă la soluţionarea problemelor de natură litigioasă împreună cu funcţionarul public responsabil şi responsabilul de cartier, având în vedere încheierea unui proces verbal de constatare în urma deplasării la faţa locului, potrivit dispoziţiei Primarului;

8. Primeşte cererile, ţine evidenţa şi verifică documentaţiile la Legea nr. 10/2001, face propuneri Comisiei asupra modului de soluţionare, comunică hotărârile comisiei persoanelor interesate sau institiuţiilor abilitate;

9. Rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic

F. Birou administrativ gospodăresc

Personalul angajat în cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc desfăşoară activităţi administrative, de protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii, de deservire şi pază, conform fişelor postului.

G.Cabinetul primarului

· reprezentarea institutiei Primarului in relatia cu cetateanul, administratia locala, alte institutii si organizatii, persoane fizice si juridice din tara si strainatate, in baza competentelor stabilite de Primar;

· urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre compartimentele din cadrul Primariei

· prezinta responsabilului de buget necesarul de cheltuieli, fundamentat, pentru activitatea proprie, la termenele prevazute de lege, in vederea intocmirii bugetului; avizeaza necesarul de cheltuieli al Compartimentului Programe finantare europeana

· asigura recuzita necesara intalnirilor de protocol (materiale de prezentare/informare printate sau pe suport electronic etc.)

· întocmeste agenda pentru Primar, la solicitarea acestuia

· pregateste materialele necesare ce urmeaza a fi prezentate in communicate/declaratii de presa la cererea Primarului

· prezinta Primarului solicitarile privind organizarea de actiuni publice;

· coordoneaza activitatile cultural sportive organizate de Primarie

· coordoneaza activitatea de atragere de fonduri din diverse surse pentru finantarea activitatilor cultural sportive, pentru finantarea reabilitarii obiectivelor istorice si culturale ale orasului Siret si pentru dezvoltarea turismului in zona

· întocmeste note, referate si sinteze, raspunsuri catre diverse institutii, ministere, Institutia Prefectului, etc., la cererea Primarului, cu consultarea Compartimentului Programe finantare Europeana;

· asigura desfasurarea corespunzatoare a actiunilor Primariei Siret pe plan extern, in cadrul organismelor internationale si a asociatiilor internationale, cooperarea cu primariile oraselor din strainatate;

· organizeaza actiunile de cooperare cu administratiile publice locale din strainatate, cu organismele si institutiile interne si externe de interes pentru administratia publica locala;

· desfasoara operatiunile necesare atragerii investitorilor straini in vederea realizarii obiectivelor prioritare in domenii de interes local, respectiv urbanism, constructii, infrastructura rutiera, canalizare, salubritate, termoficare, transport urban si alte servicii publice de interes local;

· promoveaza imaginea orasului Siret pe plan extern prin diverse activitati si programe care se desfasoara in tara si in strainatate;

· realizeaza  materiale si documentatii de promovare a proiectelor de cooperare si asociere in domenii de interes local

· intocmeste documentatia aferenta si acordurile de cooperare si colaborare propriu-zise;

· intocmeste documentatia necesara infratirii intre orasul Siret si alte orase din lume, precum si protocolul propriu-zis

· asigura si realizeaza materiale de prezentare in vederea promovarii imaginii Primariei orasului pe plan extern

· asigura logistica necesara delegatiilor straine ce viziteaza sau colaboreaza cu autoritatile administratiei publice,

· asigura  activitatile legate de documentarea si pregatirea organizarii vizitelor externe pentru autoritatile administratiei publice locale, avand responsabilitatea asupra oportunitatii deplasarilor externe

· primeste si centralizeaza rapoartele de activitate ale delegatiilor externe la intoarcerea in tara;

· intocmeste informari directe sau prin corespondenta  cu partenerii externi;

· urmareste derularea contractelor externe

Secţiunea 2. – Servicii şi compartimente în subordinea directă a Viceprimarului

I Compartiment control comercial

În domeniul autorizării persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, conform prevederilor Legii nr. 300/2004, serviciul realizează următoarele atribuţii:

1. Asigura consilierea persoanelor interesate cu privire la documentaţia necesara, Ia completarea formularelor şi la procedura de autorizare, conform legislaţiei în materie;

2. Verifică documentaţia şi îndeplinirea condiţiilor de autorizare;

3. Întocmeşte borderourile privind eliberarea, completarea, modificarea, suspendarea şi anularea autorizaţiilor pentru desfăşurarea de către persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale;

4. Realizează demersurile necesare în vederea validării dosarului şi anunţarea solicitantului cu privire la validare sau nevalidarea acestuia;

5. Întocmirea autorizaţiilor în termen de 5 zile de la validarea dosarelor şi eliberarea acestora către solicitanţi;

6. Soluţionează cererile de completare, modificare, suspendare, revocare a autorizaţiilor în termenul legal; revoca autorizaţii în alte cazuri prevăzute de lege, decât la cererea titularului;

7. Verifica documentaţia care sta la baza eliberării şi vizării următoarelor tipuri de autorizaţii: de funcţionare a spatiilor comerciale şi de prestări servicii precum şi de vânzare ambulanta.

8. Întocmeşte şi eliberează autorizaţii pentru activităţile menţionate mai sus, acorduri pentru desfăşurarea unor activităţi temporare (expoziţii, manifestări cultural-artistice) şi a avizelor de oportunitate.

9. In domeniul autorizării transportului în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în materie, eliberează autorizaţii pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi autorizaţii taxi.

10.Realizează controlul activităţilor comerciale desfăşurate de agenţii economici.

11.Efectuează periodic controale în pieţele agro-alimentare din oraşul Siret în vederea asiguram unui comerţ civilizat şi a respectării prevederilor legale referitoare la acest sector de activitate.

II Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului

II.1 Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului

Acest serviciu are în structura sa următoarele compartimente funcţionale care-i asigură realizarea obiectivelor specifice de activitate:

a)Compartiment urbanism, investiţii şi amenajarea teritoriului

b)Compartiment protecţia mediului

c)Compartiment pentru ineţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri internaţionale

d)Compartiment integrare europeană, programe, informatizare

e) Compartiment achiziţii publice

Şeful de serviciu îndeplineşte funcţia de arhitect şef al oraşului Siret şi are următoarele atribuţii principale:

1. Coordonează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul direcţiei;

2. Iniţiază elaborarea şi propune spre avizarea structurilor de specialitate documentaţii de urbanism: Planul Urbanistic General (PUG), Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.), Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.), cu regulamentele de urbanism aferente în scopul materializării strategiilor de amenajare şi dezvoltare urbanistică a oraşului;

3. Răspunde de respectarea şi încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice cu privire la execuţia lucrărilor de construire;

4. Urmăreşte completarea şi actualizarea Planului Urbanistic General concomitent cu aprobarea unor noi documentaţii de urbanism, cu modificările legislative în domeniu, cu execuţia lucrărilor de construire sau a altor intervenţii urbanistice avizate şi autorizate, cu operaţiunile imobi1iare;

5. Urmăreşte derularea proiectelor pe faze de elaborare-predare-recepţie, asigură întocmirea şi promovarea rapoartelor de specialitate în domeniu;

6. Urmăreşte completarea sistematică a registrelor unice de evidenta a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;

7. Asigura evidenta terenurilor proprietate a oraşului, concesionate sau închiriate;

8. Controlează activităţile specifice cadastrului imobiliar şi edilitar, conform legislaţiei specifice;

9. Coordonează şi participa la activitatea Comisiei de Acorduri Unice (CAU) în vederea emiterii Acordului unic;

10. Semnează rapoartele de specialitate ale serviciului înaintate spre discuţie, avizare şi aprobare comisiilor de specialitate şi Consiliului Local, semnează documentele serviciului conform prevederilor legale;

În realizarea sarcinilor de serviciu specifice colaborează cu:

- Serviciul administraţie publică şi contencios pentru consultanţă juridic privind legislaţia în domeniu, obţinerea vizelor de control a legalităţii pe contractele de închiriere/concesionare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti investite cu titlu definitiv sau formula executorie, respectarea obligaţiilor părţilor izvorâte din contractele de închiriere; ş.a.;

- Serviciul buget-contabilitate pentru transmiterea contractelor de închiriere, concesionare, ş.a. în vederea îndeplinirii obligaţiilor financiare;

- Serviciul Public de Salubrizare pentru punerea în practică a programelor de protecţie şi refacere a mediului înconjurător, protejarea şi conservarea monumentelor şi siturilor istorice, de arhitectură, a parcurilor şi zonelor de agrement, ş.a.

a . Compartimentul urbanism investiţii şi amenajarea teritoriului

Este responsabil de toate activităţile specifice urbanismului şi amenajării teritoriului conform legislaţiei specifice în vigoare astfel:

1. Întocmeşte şi emite conform legislaţiei în vigoare, certificate de urbanism, autorizaţii de construire, şi autorizaţii de desfiinţare a construcţiilor;

2. Calculează taxele de autorizare şi de certificat de urbanism datorate bugetului local de către solicitanţii autorizaţiilor de construire/ desfiinţare şi a certificatelor de urbanism;

3. Analizează şi supune spre avizare Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi spre aprobare Consiliului Local documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente (P.U.D., P.U.Z.);

4. Instituie şi completează registrele certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, operând în acest sens menţiuni referitoare la solicitările de prelungire, declaraţii de începere a lucrărilor, etc.;

5. Verifică şi înregistrează documentaţiile tehnice şi documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului ce stau la baza emiterii autorizaţiilor de construire/demolare;

6. Verifică pe teren documentaţiile prezentate de petenţi în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

7. Informează solicitanţii cu privire la modalităţile de modificare şi completare a documentaţiilor pentru avize, în conformitate cu condiţiile impuse prin avize/acorduri;

8. Redactează Acordul unic;

9. Face convocări pentru şedinţele Comisiei de Acorduri Unice (CAU) şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor desfăşurate de către C.A.U.

10. Arhivează documentele pentru avizare şi fisele tehnice aferente.

11. Are competenţe privind urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii în cadrul teritoriului administrativ a oraşului Siret, stabilite în baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.M.T.C.T nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

12. Reprezintă autorităţile administraţiei publice locale în problemele privind contractarea şi realizarea lucrărilor în domeniul investiţiilor publice.

13. Întocmeşte programe şi prognoze de dezvoltare corelând propunerile din P.U.G. cu necesităţile efective din teren; promovează şi recepţionează studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de investiţii;

14. Propune amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;

15. Asigură întocmirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea promovării de noi investiţii;

16. Pentru unităţile din învăţământul preuniversitar asigură întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi urmăreşte execuţia lucrărilor de investiţii, precum şi a celor de reparaţii;

17. Întocmeşte şi actualizează lista obiectivelor de investiţii;

18. Urmăreşte respectarea graficelor de eşalonare a execuţiei lucrărilor de investiţii, respectarea soluţiilor tehnice şi constructive întocmite, pentru care ordonatorul principal de credite este primarul oraşului Siret; participa la recepţia preliminară şi finală a acestora;

19. Verifică documentaţiile şi asigură asistenta tehnica la lucrări de investiţii pun: recepţionarea parţială a lucrărilor executate, semnarea situaţiilor de lucrări şi a proceselor verbale de recepţie. În acest scop colaborează cu compartimentul patrimoniu - căruia îi prezintă procesele-verbale de adjudecare a licitaţiilor pentru executarea investiţiilor publice, pentru însuşirea şi semnarea lor, precum şi situaţiile de lucrări, specifice activităţii de investiţii pentru verificare şi avizare din punct de vedere a încadrării preţurilor practicate de prestatorii contractanţi în ofertele adjudecate - şi cu Serviciul buget-contabilitate pentru acceptarea la plata a facturilor privind lucrările de investiţii efectuate, însoţite de documente justificative (situaţii de lucrări şi procese-verbale de recepţie cantitativa şi calitativa, etc.);

20. Asigura urmărirea comportării în timp a construcţiilor aflate pe domeniul public şi privat a oraşului Siret, realizarea de intervenţii la construcţii impuse de reglementările legale.

b . Compartimentul protecţia mediului

Exercită în principal atribuţii de evidenta şi administrare a patrimoniului public şi privat al oraşului Siret potrivit actelor normative în vigoare.

1.Întocmeşte, eliberează şi ţine evidenta contractelor de închiriere pentru terenuri aparţinând domeniului public şi privat al oraşului ocupate de chioşcuri, garaje, terase sezoniere, curţi şi alte tipuri de construcţii şi pentru spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinţă situate în intravilanul oraşului Siret, stabilind la încheierea contractelor obligaţiile bugetare datorate.

2. Urmăreşte derularea contractelor de închiriere, termenele de expirare a contractelor propunând, după caz, prelungirea acestora sau scoaterea la licitaţie a terenurilor şi a spaţiilor respective notificând chiriaşilor orice intenţie de modificare a prevederilor contractuale;

3. Iniţiază procedurile de licitaţii pentru concesionarea sau închirierea de terenuri, spaţii comerciale sau de prestări servicii, asigură secretariatul comisiilor de licitaţii şi întocmeşte contracte; primeşte de Ia compartimentul de specialitate certificatele de urbanism pentru amplasamentele care fac obiectul licitaţiilor şi transmite acestuia precum cate un exemplar din procesul-verbal de adjudecare;

4. Întocmeşte, eliberează şi tine evidenta contractelor de concesiune precum şi a contractelor de vânzare-cumpărare a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a terenurilor;

5. Întocmeşte, eliberează şi ţine evidenta contractelor de atribuire a dreptului de folosinţă asupra terenurilor proprietate a oraşului ocupate de construcţii proprietate a persoanelor fizice sau juridice;

6. Realizează împreună cu inspectorii de specialitate din cadrul compartimentului cadastru şi cu reprezentanţi ai altor compartimente de specialitate inventarierea elementelor de patrimoniu din oraş;

7. Face propuneri Consiliului Local cu privire la administrarea patrimoniului şi identifică noi surso de venit;

8. Tine evidenţa contractelor de administrare a cabinetelor medicale şi urmăreşte vânzarea acestora potrivit prevederilor legale;

9. Tine evidenta cererilor formulate de către tinerii cu vârsta până la 35 de ani în vederea dobândirii de teren în baza Legii nr. 15/2003 pentru construirea unei locuinţe personale;

10. Administrează fondul locativ şi întocmeşte evidenta tuturor spatiilor cu destinaţie de locuinţă aparţinând fondului locativ al unităţii administrativ teritoriale. Inventariază anual fondul locativ de stat şi predă locuinţele închiriate titularilor de contracte.

11. Întocmeşte formele legale privind constatarea contravenţiilor şi pune în aplicare sancţiunile referitoare la folosirea şi întreţinerea necorespunzătoare a fondului locativ de către titularii contractelor de închiriere.

11. Primeşte, înregistrează şi stabileşte punctajul dosarelor de locuinţă în vederea repartizării de locuinţe construite prin ANL, a locuinţelor sociale, sau a locuinţelor rezultate din mansardarea blocurilor. Participă la recepţionarea şi predarea locuinţelor realizate prin Programul ANL sau la predarea locuinţelor realizate prin alte proiecte de finanţare a construcţiilor de locuinţe.

12. Întocmeşte documentaţia în prima faza primară, care sa cuprindă: releveu, fisa tehnica de date cadastrale şi apoi perfectează contractul de vânzare-cumpărare cu respectarea prevederilor Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu completările şi modificările ulterioare.

13.Rezolva sesizările cetăţenilor privind apartamentele libere,

14.Efectueaza calcule referitoare la întocmirea anexelor la contractele de rate,

b. Compartiment pentru iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri internaţionale

Iniţiază şi implementează proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect.

d. Compartiment integrare europeană, programe, informatizare

Compartiment integrare europeană, programe, informatizare

Activitatea compartimentului consta în menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor instituţiei cu alte instituiţii publice, O.N.G.—uri, alte organizaţii ale societăţii civile din ţară şi din străinătate,

Atribuţiile Serviciul integrare europeana sunt:

1. Întreprinde măsuri privind sensibilizarea opiniei publice asupra procesului de integrare europeană;

2. Realizează activităţi ce au ca scop mediatizarea programelor, organizarea de trainning-uri, întâlniri, seminarii pe tema integrării;

3. Pregăteşte şi redactează documentaţia în vederea cooperării sau asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

4. Realizează materiale documentare cu privire la integrarea României în Uniunea Europeană şi informări cu privire la programele internaţionale derulate în România;

5. Efectuează traducerea materialelor primite din străinătate şi a celor trimise;

6. Efectuează demersurile necesare pentru deplasările în străinătate, traducerea şi multiplicarea materialelor care urmează a fi prezentate la diverse conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru, etc;

7. Asigura desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile oficiale străine, efectuând traducerea obiectiva, corecta a discuţiilor şi asigura confidenţialitatea acestora;

8. Îndeplineşte alte sarcini stabilite de conducere.

9. Se ocupă de achiziţionarea, întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemelor IT din cadrul Primăriei oraşului Siret şi elaborează prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a oraşului, colaborând în acest sens cu instituţii care finanţează astfel de programe. De asemenea, se ocupă cu accesarea surselor de finanţare puse la dispoziţie de Uniunea Europeana sau de alte instituţii financiare internaţionale prin programele de pre/postaderare şi se implică activ în acele activităţi ale instituţiei a căror desfăşurare s-ar putea concretiza prin proiecte sau programe europene.

e. Compartiment achiziţii publice

Asigură organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări conform OUG nr. 34/2006. Aceasta consta în:

1. Întocmeşte documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primăriei care solicită demararea acestora;

2. Asigura întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vînzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;

3. Organizează şi desfăşoară activităţi privind primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor Ia procedurile organizate;

4. Întocmeşte procesele verbale de deschidere a ofertelor, analiza şi atribuire a contractelor de achiziţie publica;

5. Comunică ofertanţilor participanţi rezultatele procedurilor de achiziţie publica;

6. Înregistrează contestaţiile şi asigura comunicarea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;

7. Asigura restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publica;

8. Încheie contractele de achiziţie publică şi le transmite pentru urmărire compartimentelor de specialitate şi compartimentelor beneficiare (solicitante);

9. Întocmeşte rapoarte de achiziţii publice la termenele stabilite prin acte normative şi le transmite spre publicare;

10. Gestionează baza de date cu privire la procedurile de achiziţie publica organizate;

11. Exercită şi alte atribuţii stabilite de către conducerea Primăriei;

III. Serviciul Poliţie Comunitară

Art.14. Poliţia Comunitară a oraşului Siret - serviciu public specializat, parte componenta a aparatului de specialitate al primarului, înfiinţat şi organizat în baza Legii nr.371/2004, are propriul Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin H.C.L. nr. 9/2005.

Secţiunea 3. – Servicii şi compartimente în subordinea directă a Secretarului oraşului Siret

3.I. Serviciul administraţie publică locală

Art. 17. Acest serviciu are în structura sa următoarele compartimente funcţionale care-i asigură realizarea obiectivelor specifice de activitate:

. A. Serviciul administraţie publică locală cu compartimentele:

a) Compartiment administraţie publică, pregătirea şi evidenţa actelor administrative

b)Compartiment relaţii cu publicul, circulaţia şi păstrarea documentelor

c) Compartiment registru agricol

d)Compartiment cadastru

e)Compartiment evidenţă fond funciar

B. Compartimentul comunitar de evidenţă a persoanelor

Şeful de serviciu

1. Ţine locul secretarul oraşului Siret, păstrează ştampila Primăriei oraşului Siret nr. 1 pe care o aplică pe actele, adeverinţele, certificatele eliberate de Primărie în lipsa secretarului şi răspunde de realitatea, veridicitatea şi legalitatea actelor emise;

2. Întocmeşte lucrările tehnice în vederea desfăşurării alegerilor generale şi locale;

3. Întocmeşte lucrările tehnice în vederea desfăşurării recensământului populaţiei şi locuinţelor;

4. Colaborează cu celelalte compartimente ale aparatului propriu în vederea elaborării dispoziţiilor primarului şi a proiectelor de hotărâre ale Consiliului local;

5. Întocmeşte şi transmite în termen a situaţiilor statistice solicitate.

6. Coordonează şi întocmeşte lucrări cu caracter juridic ce îi sunt repartizate de primar sau secretar

7. Ţine registrul de intrare ieşire a corespondenţei cu regim special;

8. Efectuează lucrări privind întocmirea unor documente cu caracter special;

A.r Compartimentul administraţie publică, pregătirea şi evidenţa actelor administrative

1. Întocmeşte lucrări tehnice în vederea desfăşurării alegerilor locale şi generale

2. Întocmeşte lucrările tehnice în vederea desfăşurării recensământului populaţiei şi locuinţelor

3. Participă la întocmirea proiectelor de dispoziţii emise de primar

4. Ţine registrul de evidenţă a dispoziţiilor emise de primar

5. Comunică dispoziţiile primarului către compartimentele însărcinate cu aducerea lor la îndeplinire, către instituţiile şi persoanele interesate

6. Ţine registrul de evidenţă a actelor administrative comunicate Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate

7. Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

8. Asigura primirea, evidenta, păstrarea, conservarea şi selecţia documentelor din arhiva instituţiei şi creează condiţii de consultare a documentelor arhivate;

9. Eliberează, la cerere, copii, adeverinţe după documentele existente în arhiva instituţiei;

10.Asigura păstrarea unui exemplar din listele permanente de alegatori şi operează în acestea modificările intervenite;

11.Realizează evidenta persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.44/l994, republicată şi ale Legii nr.42/1990, transmite trimestrial la Consiliul Judeţean şi Prefectura situaţii privind drepturile de care au beneficiat persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr.44/1994, republicata şi ale Legii nr.341/2004, republicată;

12.Întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâre care sunt iniţiate.

B. Compartimentul relaţii cu publicul, circulaţia şi păstrarea documentelor

Acest serviciu îşi desfăşoară activitatea în subordinea secretarului oraşului; activitatea de primire, înregistrare, predare şi expediere a corespondenţei cu respectarea termenelor stabilite în actele normative.

Pentru realizarea acestor activităţi funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul acestui serviciu realizează următoarele atribuţii:

1. Răspunde de aducerea la cunoştinţă publica a hotărârilor Consiliului Local al oraşului Siret, a dispoziţiilor Primarului şi a altor acte administrative cu caracter normativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 prin:

a) afişare la sediul instituţiei , prin publicare în mijloacele de informare în masa precum şi în pagina proprie de Internet;

b) consultare Ia sediul instituţiei;

2. Se preocupa de aducerea la cunoştinţa locuitorilor a ordinii de zi prin mass-media şi prin orice mijloace de publicitate:

3. Urmăreşte modul de soluţionare şi comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari, lucrări care se evidenţiază în registre speciale;

4. Asigură respectarea procedurii şi a modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ care cad sub incidenţa prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică

5. Înregistrează cetăţenii în registrele de audienţă la Primar, Viceprimar şi Secretar, ţine evidenţa răspunsurilor comunicate de Primar, Viceprimar şi Secretar în urma audienţelor;

6. Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei şi cu serviciile publice din subordine la motivarea răspunsurilor, redactează şi comunică în termenele legale răspunsurile motivate la cererile înregistrate sau documentele solicitate;

7. Întocmeşte statistici cu privire la audientele desfăşurate de către Primar, Viceprimar şi Secretar;

8. Primeşte şi înregistrează în registrul special cererile privind informaţiile de interes public, conform Legii nr.544/2001, le evaluează sumar stabilind dacă informaţiile solicitate sunt din categoria celor comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces; afişează la sediul Primăriei informaţiile de interes public ce se comunica din oficiu şi oferă informaţii de interes public din oficiu, zilnic, în cadrul programului de lucru;

9. Răspunde de afişierul relaţii cu publicul, colaborează cu toate compartimentele funcţionale şi serviciile publice la întocmirea, constituirea şi actualizarea fondului de informaţii publice ce se comunică din oficiu.

10.Ţine registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;

11.Urmăreşte transmiterea şi rezolvarea în termen a corespondentei adresate Primăriei şi Consiliului Local;

12.Răspunde de desfăşurarea în condiţii optime, prin registratura Primăriei, a activităţii de primire, înregistrare, predare şi expediere a actelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, datelor şi documentelor deţinute care nu sunt destinate publicului;

13.Asigură distribuirea operativa a corespondentei repartizate formata din: cereri, reclamaţii şi sesizări adresate de petenţi;

14.Asigura numerotarea, sigilarea şi păstrarea registrelor de evidenţă a corespondenţei.

15.Efectuează lucrările de secretariat şi de răspunde de protocol

16.Asigură legăturile telefonice în interiorul şi exteriorul organizaţiei

C. Compartimentul registrul agricol

1. Ţine evidenţa registrului agricol şi centralizatorului;

2. Efectuează lucrări privind întocmirea şi conducerea registrului agricol;

3. Întocmeşte referate, informări, note statistice privind organizarea şi desfăşurarea recensământul animalelor domestice;

4. Ţine evidenţa condicii de bilete pentru adeverirea proprietăţii animalelor;

5. Întocmeşte referate, note, avize, diverse lucrări privind activitatea registrului agricol.

D. Compartimentul agricultură

Este responsabil de toate activităţile specifice fondului funciar conform legislaţiei specifice în vigoare.

1. Eliberează certificate producător agricol;

2. Efectuează lucrări privind aplicarea Legii fondului funciar;

a) cereri, contestaţii şi adeverinţe;

b) hotărâri ale Comisiei judeţene;

c) ordine ale Prefectului judeţului Suceava;

d) sentinţe judecătoreşti;

e) adrese către Prefectura judeţului Suceava;

f) adrese către instanţele judecătoreşti;

g) copii, adeverinţe, adrese către notariat.

E. Compartimentul cadastru

1. Întocmeşte documentaţia avizării parcelelor de teren pentru construcţii, a înstrăinării de construcţii şi terenuri şi le supune aprobării Consiliului local al oraşului;

2. Ţine evidenţa cadastrală a terenurilor şi construcţiilor din cadrul oraşului (terenuri libere de construcţii, parcele virane, terenuri proprietate publică, terenuri destinate construcţiilor de locuinţe pentru tineri conf. Legii nr. 15/2003);

3. Păstrează şi asigură folosirea corespunzătoare a hărţilor cadastrale, a schiţelor şi amplasamentelor pentru construcţii de orice fel;

4. Întocmeşte şi perfectează documentaţia necesară închirierii de terenuri sau spaţii pentru organizarea unor activităţi comerciale sau de prestări servicii;

5. Întocmeşte planuri de lotizare a terenurilor aparţinând Primăriei (intravilan şi extravilan) în vederea realizării de construcţii;

6. Verifică încadrarea planurilor generale ale unor agenţi economici şi planurile de amplasament prevăzute de terţi, în cadrul documentaţiilor de urbanism aprobate;

3.2. Compartimentul comunitar de evidenţă a persoanelor

Compartimentul comunitar pentru evidenţă a persoanei - serviciu public specializat, parte componenta a aparatului de specialitate al primarului, înfiinţat şi organizat în baza O.G. nr. 84/2001, are propriul Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin H.C.L. nr. 4/13.01.2005.

CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. Detalierea atribuţiilor prezentate in Regulament, pe fiecare post în parte, se realizează prin fişa postului care se întocmeşte, conform legii, de către funcţionarii publici cu funcţii de conducere, potrivit ierarhiei stabilite prin organigrama aprobată.

Art. 20. Între compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al oraşului Siret exista o permanenta colaborare in scopul asigurării unele rapide informaţii şi al soluţionării operative a tuturor atribuţiilor şi a problemelor ivite.

Art. 21. Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate al primarului este de 40 ore săptămânal, desfăşurat in 5 zile (luni - vineri), de regula in intervalul orar 8:00-16;00 . Programul de lucru cu publicul se afişează si se respectă.

Art. 22. Relaţia cu cetăţenii este asigurată atât prin mijlocirea compartimentului de specialitate (Biroul relaţii cu publicul), care urmăreşte soluţionarea în termen şi în condiţiile legii a scrisorilor, petiţiilor, cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, cât şi nemijlocit, prin organizarea de către primar, viceprimar şi secretar a unui program de audienţe, după cum urmează:

· Primar – în fiecare zi de marţi între orele 10,00 – 14,00;

· Viceprimar – în fiecare zi de miercuri între orele 10,00 – 14,00;

· Secretar – în fiecare zi de joi între orele 10,00 – 14,00.

Art. 23. Dreptul de semnătura, ca reprezentant al executivului, pe care se aplica ştampila Primăria oraşului Siret, îl are Primarul (în lipsa acestuia Viceprimarul) şi Secretarul (în lipsa acestuia, şeful serviciului administraţie publică).

Art. 24. Prevederile prezentului Regulament se aplica de la data intrării in vigoare a hotărârii Consiliului Local al oraşului Siret de aprobare. Se aduce la cunoştinţa personalului din aparatul de specialitate al primarului şi a persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de Internet a Primăriei oraşului Siret.

 

 

Newsflash

Orasul Siret

Orasul Siret dupa anul 2000


XHTML and CSS. | Kepri Portal